ประวัติการศึกษา
  
HOME |     รวมบทความทางการศึกษา และรวมเว็บลิงก์ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้คุณได้สะดวกในการทำงาน
 

link_blue.gif (46 bytes) link_green.gif (46 bytes) link_red.gif (46 bytes)  ประวัติการศึกษา link_blue.gif (46 bytes) link_green.gif (46 bytes) link_red.gif (46 bytes)

ชื่อ : > กัลยา   เป็กเครือ
ระดับประถมศึกษา : 
       > โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา  จ.พะเยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย 
       > โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม  จ.พะเยา
ระดับบัณฑิตศึกษา  :
      >  ครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 
         สถาบันราชภัฎเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
ระดับการศึกษามหาบัณฑิต  :     
      >  การศึกษามหาบัณฑิต  วิชาเอาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 
         มหาวิทยาลัยนเรศวร   จังหวัดพิษณุโลก
Home